Tahkim

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesi ve karara bağlanmasıdır. 

Tahkim ile ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların kurumsal tahkim yoluyla bağlayıcı, nihai ve icra edilebilir olarak çözümlenmesi için yargılama hizmeti sunulmaktadır. Tarafların, aralarındaki doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tahkimde çözümleneceği hakkında anlaşmaları yeterlidir.

Tahkim ile ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, uzmanlaşmış, esnek ve mahkemelere göre çok daha az masraflı bir yargılama hizmeti sunulmaktadır. 

Hakem kararları, tıpkı mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilirler, hakem kararlarının, temyize gidilmeksizin derhal icrası söz konusudur.

Tahkimde taraflar, uzman hakem veya hakemlerini serbestçe seçebilirler.

Tahkim, devlet mahkemelerinden daha esnek bir yargılama hizmeti sunmaktadır. 

Tahkim usulü, taraflarca ve hakemlerce, uyuşmazlığın özelliğine göre, tarafların adil yargılanma hakkı ihlal edilmeden şekillendirilebilir. Böylelikle uyuşmazlığın çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, çok daha iyi bir şekilde açıklığa kavuşturulması sağlanabilir. 

Tahkim, devlet yargısından farklı olarak aleni değildir. Böylelikle tahkimle ilgisi olmayan kişilerin, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olmaları engellenebilir.

Tahkim, uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre çok daha az masrafla çözümlenmesini sağlar. 


Yol Tarifi